Reklamačný poriadok

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

  • zákonom stanovenú záručnú lehotu
  • zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
  • záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Reklamáciu môžete vybaviť:

  • telefonicky: +421 905 368 363
  • e-mailom: stillerscomp@gmail.com

Pred samotnou reklamáciou nás kontaktuje a informujte. Po telefonickej dohode s našim pracovníkom vám bude upresnený následujuci postup. Vaša reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru našim pracovníkom. O priebehu reklamácie budete informovaný. Hneď ako prijmeme Váš tovar, budeme Vás informovať o ďalších krokoch reklamácie, k obojstranne vyhovujúcemu riešeniu. Okamžite budete telefonicky alebo e-mailom informovaní o výsledku reklamácie.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovarov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba je pri každom tovare 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak).

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 763 21 30, fax č.: 041/ 763 21 39, e-mail: za@soi.sk.

Upozornenie: Ak dôjde k poškodeniu tovaru zo strany kupujúceho, predávajúci nie je povinný reklamáciu uznať.

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľky alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.