Obchodné podmienky

1 Základné pojmy
Prevádzkovateľom internetového obchodu stillers.sk je:
STILLERS COMPANY s. r. o.
Sídlo: Sad SNP 8, 010 01  Žilina
Deň zápisu: 25. 08. 2015
Obchodný register: Okr. Súd Žilina
IČO: 48 274 879
DIČ: 2120114832
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:  73192/L.
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 763 21 30, fax č.: 041/ 763 21 39, e-mail: za@soi.sk.
Spoločnosť nie je platcom DPH
Kontaktný email: stillerscomp@gmail.com
Kontaktný telefón: +421 905 368 363
(ďalej len predávajúci)
1.2 Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.stillers.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.stillers.sk sú záväzné.
2 Dodanie tovaru
2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke mimo objednávok na dobierku bude emailom odoslaná elektronická predfaktúra a po uhradení objednávky originálna faktúra v elektronickej podobe. Pri objednávkach s formou doručenia na dobierku bude originálna faktúra odoslaná emailom ako príloha vo forme elektronickej faktúry.
2.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. Predmetné plnenie je zahájene ihneď po spracovaní objednávky (max. do 3 pracovných dní po objednaní). Zároveň je zaslaná v emailovej správe elektronická predfaktúra, ktorá je splatná do 14 dní. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet prevádzkovateľa, maximálne do 14 dní po odoslaní predfaktúry. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry a po expedovaní objednaného tovaru môžu byť firemné údaje predané tretej strane a to len za účelom vynútenia platby.
3 Dodacie podmienky
• Termín odoslania je v lehote 1-28 pracovných dní od objednania s garanciou doručenia na adresu doručenia do 50 dní od realizovania objednávky.
• Objednávky vybavujeme priebežne
Je potrebné rátať s tým, že jednotlivé položky v objednávke nemusia byť odoslané naraz. Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný. V prípade nedostupnosti tovaru budete telefonický alebo prostredníctvom emailu informovaní.
3.1 Pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.
4 Platobné podmienky
4.1 Za objednaný tovar cez www.stillers.sk môžete zaplatiť prostredníctvom:
• Dobierka – zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky. Pri tomto spôsobe dopravy účtujeme k celkovej cene za tovar poplatky za poštovné a balné sumarizované na podstránke Poštovné a doprava.
• Bankový prevod – na e-mail zadaný pri objednaní obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu). Po pripísaní úhrady na náš bankový účet Vám bude tovar odoslaný a vystavená originálna faktúra v elektronickej podobe. Pri tomto spôsobe dopravy účtujeme k celkovej cene za tovar poplatok za poštovné a balné sumarizované na podstránke Poštovné a doprava.
• Kartou online – zaplatenie tovaru platobnou kartou, prostredníctvom UniPlatba SK, Sporopay, Poštová banka, Tatra banka, VÚB, prostredníctvom platobnej brány GoPay účet
5 Záručné podmienky
5.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.
5.2 Zrušenie, alebo stornovanie objednávky:
• Zrušenie alebo stornovanie objednávky sa riadi zákonom 102/2014 Z.z.
• Objednávateľ má právo v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 5 zákona 102/2014 Z.z. na vrátenie tovaru pri zakúpení tovaru prostredníctvom internetu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia, alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda ešte pred dodaním tovaru.
• Pri vrátení tovaru je nutné zaslať  vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy poštou alebo elektronicky emailom na stillerscomp@gmail.com.
• Predávajúci nie je povinný nahradiť spotrebiteľovi náklady na vrátenie tovaru..
• Predávajúci je povinný objednávateľovi vrátiť už zaplatenú kúpnu sumu, alebo jej časť najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia formuláru na odstúpenie od zmluvy.
• Formulár na odstúpenie od zmluvy je k stiahnutiu tu: Odstúpenie od zmluvy
• Splatnosť faktúry je stanovená na 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia predfaktúry. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú čiastku v stanovenej lehote, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.
• V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.
• Oprávneným odstúpením objednávateľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar.
• Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí.
6 Reklamácia
Všetky výrobky na našich stránkach majú:
• zákonom stanovenú záručnú lehotu
• zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
• záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek
Reklamáciu môžete vybaviť:
telefonicky: +421 905 368 363
e-mailom: stillerscomp@gmail.com
Pred samotnou reklamáciou nás kontaktuje a informujte. Po telefonickej dohode s našim pracovníkom vám bude upresnený následujuci postup. Vaša reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru našim pracovníkom. O priebehu reklamácie budete informovaný. Hneď ako prijmeme Váš tovar, budeme Vás informovať o ďalších krokoch reklamácie, k obojstranne vyhovujúcemu riešeniu. Okamžite budete telefonicky alebo e-mailom informovaní o výsledku reklamácie.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovarov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba je pri každom tovare 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak).
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 763 21 30, fax č.: 041/ 763 21 39, e-mail: za@soi.sk.
Upozornenie: Ak dôjde k poškodeniu tovaru zo strany kupujúceho, predávajúci nie je povinný reklamáciu uznať.
V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľky alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7 Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru
7.1 -podle § 622, § 623 Občianskeho zákonníka – zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru
7.2 – podle § 622  OZ
7.2.1 –  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
7.2.2 – Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
7.2.3 – Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
7.3 podle § 623 OZ
7.3.1 -Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
7.3.2 – Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
8 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy
8.1  podle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
9 Ochrana osobných údajov
9.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.stillers.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.
Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané.
10 Alternatívne riešenie sporov
V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na stillerscomp@gmail.com. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.
11 Záverečné ustanovenia
11.1 Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
11.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.
11.3 Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. 01. 2022
Prevádzkovateľ internetového obchodu stillers.sk je sprostredkovateľom pri vybavovaní objednávok. Informácie o objednávke sú predávané distribútorovi, ktorý realizuje aj doručenie tovaru. Za vybavenie objednávky aj naďalej zodpovedá prevádzkovateľ.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.